EILUN FEER SKUUL
54° 41' 32" N - 8° 33' 23" O
Gymnasium & Gemeinschaftsschule Insel Föhr
Heute ist der 15.06.2024 | letzte Homepage-Aktualisierung 2024-04-05 20:27:19

Presseberichte
Presseberichte des Jahres 2014
Beeder üüs en klausur: A fering kurs faan
a Eilun Feer Skuul skraft kurt fertelingen
De skuulmääster Erk Roeloffs onerrachtet bi’t Eilun Feer Skuul at feek fering. Tu dediar onerracht hiart uk, det diar klausuren skrewen wurd skel. Nü küd oober dön skuuljongen uunsteed faan so’n werk en kurt ferteling oner det auerskraft „hartklopin“ skriiw, huarför jo linger üüs man en paar stünjen tidj hed. Detdiar auerskraft as Erk Roeloffs ei tufelig uun’t hood kimen. „Hartklopin“ as juarling at teema faan de fresk skriiwweedstridj „Ferteel iinjsen!“. A NDR 1 Welle Nord, at Nordfriisk Instituut an a Föhr Touristik schük fresk staken trinjam detdiar teema. An för dön staken, wat oner a iarsten fiiw kem, wurd en prisjil faan uun’t gehial 1 600 euro ütjskaft. För dön skuuljongen uun a fering kurs as det noch en grünj muar, jo uuntustringin. Faan de weedstridj, wat juarling tu’t aachst feer ütjracht wurd, hed högen ütj a kurs al ens auer frinjer an bekäänden wat hiard. Dach för a miasten faan jo as at iarst feer, det’s mämaage. Bi hartklopin teenk ham jo gau diaram, en stak am leefde tu skriiwen. Man dön skuuljongen teenk widjer. At hart begand uk gratem tu klopin, wan ham ufskias nem skal of bedraanjen wurd. Sodening san diar bi dön fertelingen uk rocht letj krimis mad. Bi’t skriiwen halep det nei tjiisk-fering wurdenbuk. Diar fant ham gau dön paasend wurden, ianerlei of at nü en dramatisk, swaarmudig of en lastig stak wees skal. Wan dön jong skriiwern jar staken klaar haa, kön jo salew enskias, of’s jar tekst för a weedstridj iinling wel of ei. Hoker det wal, de skal nü miast al en betj tusä. Bit tu a 31. oktuuber as noch tidj, dön fertelingen, wat ei linger üüs tau sidjen wees mut, hen tu det adres: NDR 1 Welle Nord, Postfach 3452, 24033 Kiel tu stjüüren. Bi dediar weedstridj mut natüürelk uk arken ölern hal mämaage. A best fertelingen wurd do a 29. nofember uf a klook tau uun a Nordsee Akademie uun Leck föörleesen an ütjtiakend. För dönen, wat hal bi dediar eftermade diarbi wees maad an faan Feer of Oomram kem, keert ’ar en bus faan Doogebal tu Leck an weler turag.
Karin Haug/Antje Arfsten, Der Inselbote, 24.10.2014

zurück